Vi's Boutique

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 185 Trần Đăng Ninh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn

Điện thoại : (0205) 3-886689 - Fax: (0205) 3-886633
Email: vi.boutiquehotel@gmail.com